Loading...
Loading...

Film Restoration Summit – Warsaw 2017

W dniach 09-10.11 Polski Instytut Sztuki Filmowej organizuje Fi:Re – Film Restoration Summit Warsaw 2017 – międzynarodową konferencję poświęconą cyfrowej rekonstrukcji dzieł polskiej kinematografii. W konferencji weźmie udział czołówka specjalistów od cyfrowej rekonstrukcji i digitalizacji dzieł filmowych. Imprezie będą towarzyszyć warsztaty, których Szkoła Wajdy jest partnerem współodpowiedzialnym za ich merytoryczne przygotowanie, głównym organizatorem szkolenia jest Fixafilm.

Warsz­ta­ty cy­fro­wej re­kon­struk­cji obra­zu odbyły się w dniach 10–27 pa­ździernika, natomiast kolejna tura będzie miała miejsce w dniach 13–30 li­sto­pa­da.

W trak­cie trzech ty­go­dni, obej­mu­ją­cych wy­kła­dy i ćwi­cze­nia prowa­dzo­ne przez naj­bar­dziej do­świad­czo­nych prak­ty­ków i ekspertów, uczest­ni­cy warsz­ta­tów po­zna­ją ca­ły pro­ces re­kon­truk­cji, od mo­men­tu ska­no­wa­nia ma­te­ria­łu ar­chi­wal­ne­go do po­now­nej ar­chi­wi­za­cji, a tak­że prze­pro­wa­dzą re­kon­struk­cję frag­men­tu ma­te­ria­łu fil­mo­we­go z uży­ciem pro­fe­sjo­nal­nych na­rzę­dzi.

Lin do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1596902707047382/