FILM BRIDGE – UKRAINE

FILM BRIDGE – UKRAINE

Program reżysersko-scenariuszowy dla filmowców z Ukrainy

Film Bridge – Ukraine to autorski program Wajda School realizowany we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, którego celem jest rozwój projektów młodych twórców z Ukrainy – reżyserów a także scenarzystów chcących zrealizować swój własny film.

W programie mogą wziąć udział zarówno osoby przed debiutem reżyserskim, jak i twórcy mający na koncie pierwsze własne pełnometrażowe filmy fabularne lub dokumentalne. Przy selekcji, oprócz dotychczasowego doświadczenia filmowego, liczyć się będzie przede wszystkim pomysł na film, który uczestnik chciałby rozwijać podczas programu. Przez kilka miesięcy sześciu młodych twórców/twórczyń (mających obywatelstwo ukraińskie) będzie pracować nad rozwojem swoich projektów – fabularnych i dokumentalnych – z doświadczonymi polskimi filmowcami.

Program opiera się na zajęciach grupowych, praktycznych warsztatach oraz indywidualnej pracy nad projektem pod okiem opiekuna. Podczas sesji online oraz warsztatów stacjonarnych, pod okiem wykładowców Wajda School i Gdyńskiej Szkoły Filmowej, uczestnicy będą pracować nad treatmentem, uczyć się pracy z aktorem, zrealizują wybraną scenę ze swojego projektu. Wezmą także udział w realizacji zdjęć do krótkiego projektu dokumentalnego.

Podczas programu uczestnicy będą pracować z doświadczonymi twórcami filmowymi związanymi z Wajda School i Gdyńską Szkołą Filmową: Wojciechem Marczewskim, Robertem Glińskim, Denijalem Hasanoviciem, Udayanem Prasadem, Andrzejem Fidykiem, Jerzym Radosem oraz pomysłodawcą i koordynatorem programu – Filipem Marczewskim.

Efektem części fabularnej programu ma być szczegółowo dopracowany treatment lub pierwsza wersja scenariusza filmu fabularnego oraz zrealizowana scena z rozwijanego tekstu, tak by każdy z uczestników kończąc program miał pakiet, z którym będzie mógł szukać producenta i starać się o realizację swojego projektu. W przypadku projektu dokumentalnego efektem ma być krótkie ćwiczenie lub krótki film dokumentalny.

Udział w programie jest bezpłatny.
Organizatorzy programu (Wajda School i Gdyńska Szkoła Filmowa) pokrywają koszty zakwaterowania uczestników w trakcie pobytu w Polsce, koszty lokalnego transportu komunikacją zbiorową oraz częściowe wyżywienie. Koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do Warszawy oraz powrót do miejsca zamieszkania po zakończeniu programu z Gdyni – po stronie uczestników.
——————–

Organizatorzy:

Wajda School – www.wajdaschool.pl
Gdyńska Szkoła Filmowa – www.gsf.pl

Program FILM BRIDGE – UKRAINE jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.


Режисерсько-постановочна програма для кінематографістів з України.

«Film Bridge – Ukraine» — це власна програма Школи Вайди, яка реалізується у співпраці з Ґдинською школою кіно і спрямована на розвиток проектів молодих українських кінематографістів, режисерів і сценаристів, які хочуть зняти власне кіно.

У програмі можуть взяти участь особи, які вже дебютували як режисери, а також автори, які зняли свої перші повнометражні художні чи документальні фільми. Під час відбору, окрім попереднього кінодосвіду, найважливішим буде ідея для фільму, яку учасник хотів би розвинути під час програми. Кілька місяців, шість молодих авторів/авторок (з українським громадянством) працюватимуть над розробкою своїх проектів – художніх і документальних – з досвідченими польськими кінематоргафістами.

Програма складається з групових занять, практичних занять та індивідуальної роботи над проектом під керівництвом опікуна. Під час онлайн-сесій та стаціонарних семінарів під керівництвом викладачів Школи Вайди та Ґдинської школи кіно, учасники будуть працювати над проектом сценарію, навчаться працювати з актором і будуть створювати обрану сцену зі свого проекту. Також візьмуть участь у зйомках короткометражного документального проекту.

Під час програми учасники працюватимуть із досвідченими кінематографістами, пов’язаними зі Школою Вайди та Ґдинською школою кіно: Войцехом Марчевським, Робертом Ґлінським, Деніялом Гасановичем, Удаяном Прасадом, Анджеєм Фідиком, Єжим Радошем, а також ініціатором і координатором програми – Філіпом Марчевським.

Результатом художньої частини програми має бути ретельно доопрацьований проект сценарію або перша версія сценарію художнього фільму та реалізована сцена з розгорнутого тексту, так щоб кожен з учасників, який закінчить програму, мав відповідний пакет, за допомогою якого зможе знайти собі продюсера та намагатиметься реалізувати свій проект. У випадку документального проекту результатом має бути коротка вправа або короткий документальний фільм.

Участь у програмі безкоштовна.
Організатори програми (Wajda School I Gdyńska Skoła Filmowa) покривають витрати на проживання учасників під час перебування в Польщі, витрати на місцевий громадський транспорт і частково харчування. Витрати на проїзд від місця проживання до Варшави та повернення до місця проживання після закінчення програми з Ґдині – за кошт учасників.

Організатори:

Школа Вайди (Wajda School) – www.wajdaschool.pl
Ґдинська школа кіно (Gdyńska Szkoła Filmowa) – www.gsf.pl

Програма „FILM BRIDGE – UKRAINE” співфінансується з коштів Польського інституту кіномистецтва.

Uczestnicy programu FILM BRIDGE – UKRAINE rozwijają swoje pomysły na film, uczą się pracy z aktorem i pracy na planie podczas pracy nad wybraną sceną fabularną ze swojego projektu oraz realizując zdjęcia na własnym planie dokumentalnym.
Biorą także udział (jako współpracownicy) w realizacji wspólnych scen warsztatowych kursów Script/Studio Prób w Wajda School oraz scen dialogowych w Gdyńskiej Szkole Filmowej (realizowanych w trakcie ich pobytu w Gdyni).
Program podzielony jest na sesje online (grudzień/styczeń), sesje stacjonarne w Szkole Wajdy (luty/marzec/kwiecień) i w Gdyńskiej Szkole Filmowej (kwiecień/maj/czerwiec) oraz realizowane hybrydowo praktyczne przygotowania do promocji własnych projektów (lipiec/sierpień/wrzesień).
Szczegółowy plan poszczególnych sesji zostanie podany wkrótce.
Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu.

Учасники програми «FILM BRIDGE – UKRAINE» розвивають свої ідеї для фільму, вчаться працювати з актором та працювати на знімальному майданчику, під час роботи над вибраною художньою сценою зі свого проекту та зйомок власного документального фільму.
Вони також беруть участь (як співробітники) у створенні спільних сцен на семінарі Script/Studio Prób у Школі Вайди та діалогових сценах у Ґдинській школі кіно (здійснених під час їхнього перебування в Ґдині).
Програма поділена на онлайн-заняття (грудень, січень), стаціонарні заняття в Школі Вайди (лютий, березень, квітень) і в Ґдинській школі кіно (квітень, травень, червень). А також гібридна практична підготовка до просування власних проектів (липень, серпень, вересень). Детальний план занять буде розміщено найближчим часом.
Кожен учасник отримає диплом про закінчення курсу.

Zapraszamy reżyserów fabularnych i dokumentalnych, scenarzystów, operatorów i aktorów chcących zrealizować własny film, a także studentów i absolwentów szkół filmowych, twórców związanych z kinem offowym.
Aby wziąć udział w programie należy posługiwać się językiem polskim lub angielskim i mieć obywatelstwo ukraińskie. W trakcie trwania programu na spotkaniach będzie obecny tłumacz na język polski.  Nie ma limitu wieku dla kandydatów.
Zgłoszenia  do programu przyjmujemy do 26 października 2022 roku.
Etap 1
Wstępna selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów:
Dokumenty zgłoszeniowe muszą zawierać:
–  treatment fabularny, który będzie rozwijany w trakcie programu (max 5 stron maszynopisu),
– jedną w pełni rozpisaną scenę dialogową (najważniejsza scena z projektu fabularnego),
– treatment dokumentalny  (związany z bohaterem oparty o własne doświadczenia) lub/i treatment dokumentalny na dowolny temat (max na 1 stronę maszynopisu każdy)
– dotychczasowe prace filmowe (w formie linku do materiału video, z zaznaczeniem najważniejszych),
– formularz zgłoszeniowy,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
UWAGA!!!!
Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w formie mailowej, przesłane na adres: filmbridge@wajdaschool.pl
Zgłoszenia należy przesyłać w języku polskim lub angielskim.

Etap 2

Rozmowy kwalifikacyjne online z kandydatami – druga połowa listopada 2022.
Etap 3
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników – koniec listopada 2022.

Запрошуємо режисерів художніх та документальних фільмів, сценаристів, операторів та акторів, які бажають зняти власне кіно, а також студентів та випускників шкіл кіно, кінематографістів, пов’язаних з незалежним кіно.
Для участі в програмі необхідно володіти польською або англійською мовами та мати українське громадянство. Під час програми на зустрічах буде присутній перекладач на польську мову. Вікових обмежень для претендентів немає.
Заявки на участь у програмі приймаємо до 26 жовтня 2022 року.
Етап 1
Первинний відбір кандидатів на підставі поданих документів:
Документи заявки повинні містити:

проект сценарію художнього фільму, який буде розроблений під час програми (максимум 5 сторінок машинопису),
повністю написана сцена діалогу (найважливіша сцена з художнього проекту),
проект сценарію документального фільму, пов’язаного з головним героєм на основі власного досвіду, та/або проект сценарію документального фільму на будь-яку тему (не більше 1-ї машинописної сторінки кожна),
попередні кінороботи (у вигляді посилання на відеоматеріал з позначенням найважливіших),
заявку,
згоду на обробку персональних даних для реєстрації.

УВАГА!!!!
Ми приймаємо документи, надіслані тільки електронною поштою на адресу: filmbridge@wajdaschool.pl
Заявки просимо надсилати польською або англійською мовами.
Етап 2
Онлайн співбесіди з кандидатами – друга половина листопада 2022 року.
Етап 3
Оголошення списку учасників (кінець листопада 2022).

Udział w programie jest bezpłatny.
Organizatorzy programu (Wajda School i Gdyńska Szkoła Filmowa) pokrywają koszty zakwaterowania uczestników w trakcie pobytu w Polsce, koszty lokalnego transportu komunikacją zbiorową oraz częściowe wyżywienie. Koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do Warszawy oraz powrót do miejsca zamieszkania po zakończeniu programu z Gdyni – po stronie uczestników.
——————–
Участь у програмі безкоштовна.
Організатори програми (Wajda School I Gdyńska Skoła Filmowa) покривають витрати на проживання учасників під час перебування в Польщі, витрати на місцевий громадський транспорт і частково харчування. Витрати на проїзд від місця проживання до Варшави та повернення до місця проживання після закінчення програми з Ґдині – за кошт учасників.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni twórcy filmowi związani z Wajda School i Gdyńską Szkołą Filmową:
Wojciech Marczewski,
Robert Gliński,
Denijal Hasanović,
Udayan Prasad,
Andrzej Fidyk,
Jerzy Rados
oraz pomysłodawca i koordynator programu – Filip Marczewski.

Заняття проводитимуть досвідчені кінематографісти, пов’язані зі Школою Вайди та Ґдинською школою кіно:
Войцех Марчевський,
Роберт Ґлінський,
Деніял Хасанович,
Удаян Прасад,
Анджей Фідик,
Єжи Радош,
а також ініціатор і координатор програми – Філіп Марчевський.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Powiązane artykuły: